You are here: Home

สทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย/วิทยานิพนธ์ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

สทป. จะมอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย  ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สทป. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาได้จัดทำหัวข้อ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในประเด็นหรือหัวข้อที่เป็นที่ต้องการและมีความ จำเป็นในการดำเนินงานของ สทป. และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยี ป้องกันประเทศที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจของประเทศ

ปัจจุบัน สทป. มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาดังนี้

 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • University of Wollongong

คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอรับทุนสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ไฟล์.pdf)

กำหนดการรับสมัครขอรับทุน
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562         
สทป. เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุน


มีนาคม - พฤษภาคม 2562                                
สทป.พิจารณาผู้สมัครฯ


กันยายน 2562                                  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน / มอบทุน

 

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย

- ดาวน์โหลด ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย (ไฟล์ PDF) 

ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์

- ดาวน์โหลด ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ (ไฟล์ PDF)

วิธีการสมัครขอรับทุน

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนให้ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครขอรับทุน และกรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง "สำเนาถูกต้อง" ในเอกสารประกอบทุกฉบับให้ครบถ้วน
และยื่นเอกสารสมัครดังกล่าวด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์มายัง

ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่

ที่อยู่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 9 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2018 เวลา 14:53 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 432787