You are here: Home News สทป. เข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สทป. เข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อีเมล พิมพ์ PDF

สทป. เข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


สทป. นำโดย น.อ. ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์ (ผอ.ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่) ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ลำยอง แสนทวี (ผอ.ส่วนบัณฑิตศึกษา) และนักวิจัย สทป. เข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัย “การสังเคราะห์วัสดุคอมโพสิตระหว่างเหล็กออกไซด์นาโนและแกรฟีน : ตัวเร่งปฏิกิริยาช่วยการเผาไหม้ในเชื้อเพลิงจรวดเชื้อเพลิงแข็ง” ของ ดร.ศิระ ศรีนิเวศน์ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนฯจาก สทป. ปี งป. 61 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

 

 



 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2018 เวลา 13:01 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 399677