You are here: Home News การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ปีการศึกษา 2561

การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ปีการศึกษา 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ปีการศึกษา 2561


สทป. นำโดย น.ท.ดร.เพิ่มศักดิ์ ศิริพละ (ผอ.ฝ่ายวิศวกรรมระบบ และ รก.ผอ.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ลำยอง แสนทวี (ผอ.ส่วนบัณฑิตศึกษา) และคณาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นโครงการหลักสูตรร่วมระหว่างสองสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ณ อาคาร HM คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61

 

  

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2018 เวลา 11:48 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 399680