You are here: Home News สทป. โดยส่วนบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม "การเสวนาหัวข้องานวิจัย สทป. - สถาบันการศึกษาแนวร่วม" ประจำปี 2561

สทป. โดยส่วนบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม "การเสวนาหัวข้องานวิจัย สทป. - สถาบันการศึกษาแนวร่วม" ประจำปี 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

สทป. โดยส่วนบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม "การเสวนาหัวข้องานวิจัย สทป. - สถาบันการศึกษาแนวร่วม" ประจำปี 2561


สทป. โดยส่วนบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรม "การเสวนาหัวข้องานวิจัย สทป. - สถาบันการศึกษาแนวร่วม" ประจำปี 2561 เพื่อให้นักวิจัย สทป.กับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและการวิจัยกับ สทป. รวมทั้งคณาจารย์จากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้มาร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการวิจัยเพื่อดำเนินโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยมี พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง"การดำเนินงานด้านการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ" เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ ชั้น 10 อาคาร สทป. 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2018 เวลา 11:47 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 399682