You are here: Home News สทป. จัดสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับข้าราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2562

สทป. จัดสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับข้าราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2562

อีเมล พิมพ์ PDF

สทป. จัดสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับข้าราชการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2562


สทป. ได้ดำเนินการจัดการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับข้าราชการทหาร เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ประจำปี งป.2562 โดยมี นายศรีจรุง พันธัย รอง ผอ.สทป. เป็นประธานคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาทุน สทป. ร่วมเป็นกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม TG สทป. เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61


 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018 เวลา 11:50 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440245