You are here: Home

ครั้งที่ 1/2561

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สทป. ได้ดำเนินการจัดการบรรยายทางวิชาการ
เรื่อง  “การสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงานและการสื่อสารสำหรับงานวิจัย”
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชเสนีพิทักษ์ ชั้น 10 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)


…………………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล
ตามบทบาทและหน้าที่ของส่วนบัณฑิตศึกษา (Academic Cooperation Division คำย่อ TAC) ภายใต้ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ (Knowledge and Publication Management Department) มีบทบาทและหน้าที่ดำเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ทั้งในรูปแบบของการเรียนการสอนและการให้ทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนในการทำวิจัย ส่วนบัณฑิตศึกษาจึงได้กำหนดการจัดการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและการสื่อสารทางวิชาการสำหรับงานวิจัย” เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่ดำเนินงานด้านการวิจัยให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในที่ทำงานและการสื่อสารสำหรับงานวิจัย
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องภาษาอังกฤษที่ใช้ในที่ทำงานและการสื่อสารสำหรับงานวิจัย
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการวิจัยของหน่วยงานตนเองได้ต่อไป


ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน
1) ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย สังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 16 คน ได้แก่
a. ทบ.  จำนวน 4 คน
b. ทบ.  จำนวน 4 คน
c. ทอ.  จำนวน 8 คน
2) จนท.สทป.   จำนวน 26 คน
3) นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ สจล. จำนวน 3 คน

กำหนดการจัดอบรม
วันพุธที่ 21 ก.พ. 61  เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่จัดการอบรม
ห้องประชุมราชเสนีพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

หัวข้อการบรรยาย
1. Starting a conversation
2. Maintaining a conversation
3. Closing a conversation
4. Intercultural communications
5. Wrap-up

วิทยากร สทป.

อ.ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์ (รอง ผอ.ฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 16:15 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440254