You are here: Home News สทป. จัดอบรมหลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงานและการสื่อสารสำหรับงานวิจัย

สทป. จัดอบรมหลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงานและการสื่อสารสำหรับงานวิจัย

อีเมล พิมพ์ PDF

สทป. จัดอบรมหลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงานและการสื่อสารสำหรับงานวิจัย

 

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 61 ส่วนบัณฑิตศึกษา จัดอบรมหลักสูตร "การสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงานและการสื่อสารสำหรับงานวิจัย" เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่ดำเนินงานด้านการวิจัยให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ประมาณ ทรัพผดุงชนม์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจัดบรรยาย ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)


 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:57 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 396731