You are here: Home News กิจกรรมการเก็บข้อมูล 3D model เครื่อง VTOL

กิจกรรมการเก็บข้อมูล 3D model เครื่อง VTOL

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรมการเก็บข้อมูล 3D model เครื่อง VTOL

 

กิจกรรมการเก็บข้อมูล 3D model เครื่อง VTOL ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก สทป. หัวข้อ “การวิเคราะห์โรเตอร์แอโรไดนามิกซ์และการศึกษาความเป็นไปได้ในการระบายความร้อนของ VTOL ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน สทป. โดยมีผู้เข้าร่วมหลัก คือ ผศ.ดร.ณัญธิวัฒน์ พลดี (หัวหน้าโครงการวิจัย) ดร.วีระพล นวนทอง (ทีมวิจัย) น.ท.พิทักษ์ ประกรแก้ว (นักวิจัย สทป.) และทีมนักพัฒนา สทป.


 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:47 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 396740