You are here: Home News สทป. บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ณ ศวอ.ทอ.

สทป. บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ณ ศวอ.ทอ.

อีเมล พิมพ์ PDF

สทป. บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ณ ศวอ.ทอ.

 

สทป. โดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ลำยอง แสนทวี (ผอ.ส่วนบัณฑิตศึกษา) บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศและการมอบทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่ข้าราชการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ณ ห้องประชุมกองวิทยาศาสตร์ วันที่ 20 ธ.ค. 60


 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 2018 เวลา 10:41 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 436395