You are here: Home News สทป.บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ณ สพ.ทอ.

สทป.บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ณ สพ.ทอ.

อีเมล พิมพ์ PDF

สทป.บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ณ สพ.ทอ.

 

สทป. โดย ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ลำยอง แสนทวี (ผอ.ส่วนบัณฑิตศึกษา) บรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศและการมอบทุนอุดหนุนการศึกษาและทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่ข้าราชการทหาร ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ วันที่ 13 ธ.ค. 60


 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2017 เวลา 15:43 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 436397