You are here: Home

ประการศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับข้าราชการทหาร ปี งป. 61 เพิ่มเติม และ ปี งป.62

อีเมล พิมพ์ PDF

 

สทป. ได้เปิดรับสมัครผู้เข้ารับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับข้าราชการทหาร ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม และ 2562 โดยการพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติ รวมไปถึงศักยภาพในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัยของ สทป.

รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับข้าราชการทหาร

ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม
1. สิบเอก นที เผ่าผาง
2. ว่าที่เรือตรี ประจักษ์ ยาพิลา

ปีงบประมาณ 2562
1.  นาวาอากาศตรี ชุมพล สวยเนตรทอง
2.  พันจ่าเอก ชัชวาลย์ ชำนิกุล
3.  นาวาเอก สัจจา อินทโกสุม

 

 

 

 

 

 

 

  

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2018 เวลา 11:34 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440265