You are here: Home

ประการศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับข้าราชการทหาร ปี งป. 60 และ ปี งป.61

อีเมล พิมพ์ PDF

 

สทป. ได้เปิดรับสมัครผู้เข้ารับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับข้าราชการทหาร ปีงบประมาณ 2560 และ 2561 โดยการพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติ รวมไปถึงศักยภาพในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัยของ สทป.

รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับข้าราชการทหาร

ปีงบประมาณ 2560

1.  พ.อ.กิตติพันธ์  อินสว่าง
2.  พ.อ.แรงภูมิ  เหมะทัพพะ
3.  ร.อ.เจษฎา  ชมดารา

ปีงบประมาณ 2561

1.น.อ.ทองเติม  ชื่นแสงเนตร

 

 

 

 

  

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:46 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 353331