You are here: Home

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อีเมล พิมพ์ PDF

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทป. และ มอ. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • เป็นพื้นฐานความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลกรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่างหน่วยงานทั้งสอง
  • ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม การสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสองฝ่าย

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2017 เวลา 15:13 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 432794