You are here: Home

ครั้งที่ 1/2560

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สทป. ได้ดำเนินการจัดการบรรยายทางวิชาการ
เรื่อง  “ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ”
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชเสนีพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)


…………………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล
ตามบทบาทและหน้าที่ของส่วนบัณฑิตศึกษา (Academic Cooperation Division คำย่อ TAC) ภายใต้ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ (Knowledge and Publication Management Department) มีบทบาทและหน้าที่ดำเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ทั้งในรูปแบบของการเรียนการสอนและการให้ทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนในการทำวิจัยของ สทป. นั้น ส่วนบัณฑิตศึกษาจึงได้กำหนดการจัดการบรรยายทางวิชาการครั้งที่ 1/2560 (หลักสูตรระยะสั้น) หัวข้อ “ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การจัดการบรรยายทางวิชาการครั้งมีวิทยากรจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้บรรยาย โดยผู้เข้าฟังบรรยายจะได้รับความรู้ในประเด็นต่างๆ เช่นภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านบทความวิจัยภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและแหล่งทรัพยากรสำหรับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการวิจัยของหน่วยงานตนเองได้ต่อไป


ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 45 คน
1) ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย สังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 12 คน ได้แก่
a. ทบ.  จำนวน 6 คน
b. ทร.  จำนวน 2 คน
c. ทอ.  จำนวน 4 คน
2) จนท.สทป.   จำนวน 33 คน

กำหนดการจัดอบรม
วันพุธที่ 15 ก.พ. 60  เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่จัดการอบรม
ห้องประชุมราชเสนีพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

หัวข้อการบรรยาย
1. ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านบทความวิจัย
2. ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
3. แหล่งทรัพยากรสำหรับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

วิทยากร สทป.

อ.ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์ (รอง ผอ.ฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 01 มีนาคม 2017 เวลา 14:25 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 432786