You are here: Home

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล พิมพ์ PDF

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทป. และ มข. เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • เป็นพื้นฐานความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลกรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่างหน่วยงานทั้งสอง
  • ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม การสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสองฝ่าย

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:04 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440258