You are here: Home

ทุน คปก.

อีเมล พิมพ์ PDF

ทุนหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย

เป็นทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย โดยเน้นโจทย์วิจัยที่มาจากหน่วยงานของรัฐเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบวิจัยในหน่วยงานดังกล่าว

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกแบบเฉพาะด้าน
  2. เพิ่มโอกาสให้นักวิจัยระดับปริญญาเอกได้เข้าทำงานในหน่วยงานวิจัยภาครัฐอื่น ที่ไม่ใช่หน่วยงานใน
    มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา
  3. สร้างผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับสากลและสามารถตอบโจทย์วิจัยที่มาจากหน่วยงานวิจัยภาครัฐ
    ได้โดยตรง
  4. สร้างความเชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือในงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิจัยภาครัฐ และมหาวิทยาลัย
    มากขึ้น เพิ่มความเข้มแข็งให้ระบบวิจัยของประเทศในภาพรวม

 

หน่วยงานที่มีความร่วมมือ

หน่วยงานรัฐ ที่มีความร่วมมือให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก กับ สกว. ภายใต้ คปก. ได้แก่

 

 

 

 

 

 

 

  

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 21 กันยายน 2016 เวลา 10:40 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 432793