You are here: Home

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อีเมล พิมพ์ PDF

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทป. และ มจพ.  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนา องค์ความรู้และผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  • ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรม การสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสองฝ่าย
  • การบริหารเงินทุนวิจัยไม่ว่าจะมาจากภาครัฐหรือภาคเอกชน เพื่อให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
  • กรรมสิทธิ์หรือสิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights) ในผลงานวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม จะได้ทำการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณี
  • ร่วมกันพิจารณาตัดสินและกำหนดหลักเกณฑ์ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลที่เป็นความลับที่ทั้งสองฝ่ายได้รับจากการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2016 เวลา 09:49 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440256