You are here: Home

ครั้งที่ 1/2559

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สทป. ได้ดำเนินการจัดการบรรยายทางวิชาการ
เรื่อง  “การวิจัยและพัฒนา Tiger Shark กับการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนา UAV”
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)


…………………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการวิจัยและพัฒนา Tiger Shark UAV โดย ศวอ.ทอ. ร่วมกับ สทป. ที่ได้ดำเนินการและปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยก่อเกิดองค์ความรู้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์  มีการส่งมอบต้นแบบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งทาง สทป. มีแผนที่จะมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้งานด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด้านความมั่นคง และหน่วยงานต่างๆ มีการประยุกต์องค์ความรู้นี้ไปใช้ในการปฏิบัติต่างๆ เช่น หน่วยงานของทหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นต้น
ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สทป. จึงได้กำหนดจัดการบรรยายทางวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี งป. 59  หัวข้อ “การวิจัยและพัฒนา Tiger Shark กับการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนา UAV” ขึ้นมา  เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนา Tiger Shark สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา UAV แบบเต็มรูปแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา UAV แบบเต็มรูปแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินที่เกี่ยวของนักวิจัย สทป. และหน่วยผู้ใช้ภายนอก สทป.
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างผู้วิจัยและพัฒนา UAV ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมและสถาบันการศึกษา
3. สทป. ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่สังคม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมการฟังการบรรยายได้รับความรู้ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนา UAV แบบเต็มรูปแบบที่สามารถนำไปปฏิบัติการได้จริง
2. ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายได้รับความรู้และมองเห็นภาพของการดำเนินงาน Tiger Shark และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานตนเองต่อไป

ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 55 คน
1) ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยและการดำเนินงานด้าน UAV สังกัดกระทรวงกลาโหม ได้แก่
a. ทบ. ประกอบด้วย สวพ.ทบ.  สพ.ทบ.  วศ.ทบ.  พล.ป.  และ รร. จปร. 
b. ทร. ประกอบด้วย สวพ.ทร.  สพ.ทร.  วศ.ทร. และ รร.นร.   
c. ทอ. ประกอบด้วย ศวอ.ทอ.  สพ.ทอ.  ชอ.  และ รร.นนก.  
2) อาจารย์สถาบันการศึกษาที่มี MOU กับ สทป.    
3) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร      
4) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)      
5) จนท.สทป.

กำหนดการจัดอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่จัดการอบรม
ห้องสยามปฐพีพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

หัวข้อการบรรยาย
1. ความเป็นมาของการวิจัยและพัฒนา Tiger Shark ของ ศวอ.ทอ.
2. องค์ประกอบของระบบ UAV
3. งานวิจัยพัฒนา Platform และเครื่องยนต์ เช่น การออกแบบและ Redesign การผลิตชิ้นส่วน
4. งานวิจัยพัฒนาระบบ Flight Control, Ground Control Station, Data Link, IFF, และ กล้อง Payload
5. การทดสอบระบบ UAV และ การบินทดสอบ
6. การฝึกอบรมบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง
7. การพัฒนาระบบ UAV ให้มีความสมควรเดินอากาศ (Airworthiness)
8. สรุป

วิทยากร สทป.
พล.อ.ท.สราวุธ กลิ่นพันธุ์ (ผอ.ศวอ.ทอ.) และคณะ

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 01 มีนาคม 2017 เวลา 14:24 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440260