You are here: Home News ประการศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์แก่นักวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปีงป. 61

ประการศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์แก่นักวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปีงป. 61

อีเมล พิมพ์ PDF

 

สทป. ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และได้รับข้อเสนอโครงการจากนักวิจัยชั้นนำและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จากนักวิจัยหลากหลายโครงการ ซึ่งทุกโครงการได้ผ่านการพิจารณา จากทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขา และคณะกรรมการคัดเลือกทุนฯ โดยการพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติ และศักยภาพของทีมวิจัยที่จะสามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย รวมไปถึงศักยภาพในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัยของ สทป. โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด จนมีศักยภาพเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศชาติได้

รายชื่อผู้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งป.61 คือ
1. ผศ.ดร.ณัญธิวัฒน์ พลดี
2. ผศ.ดร.ธวัชชัย ชมศิริ
3. ดร.ศิระ ศรีนิเวศน์
4. พ.อ.ต่อศักดิ์ สุพันธุ์วณิช
5. ร.อ.ดร.ปริญญา อนันตชัยศิลป์
6. รศ.ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม 

 

 

 

 

  

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2018 เวลา 11:38 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440262