You are here: Home

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

อีเมล พิมพ์ PDF

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทป. และ SIIT  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนา องค์ความรู้และผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  • ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรม การสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสองฝ่าย
  • การบริหารเงินทุนวิจัยไม่ว่าจะมาจากภาครัฐหรือภาคเอกชน เพื่อให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
  • กรรมสิทธิ์หรือสิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights) ในผลงานวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม จะได้ทำการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรายกรณี
  • ร่วมกันพิจารณาตัดสินและกำหนดหลักเกณฑ์ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลที่เป็นความลับที่ทั้งสองฝ่ายได้รับจากการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2015 เวลา 14:57 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 432801