You are here: Home

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ มหาวิทยาลัยมหิดล

อีเมล พิมพ์ PDF

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทป. และ มม.  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • ความร่วมมือนี้มีขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  • จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
  • ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ หรือห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  • การบริหารเงินทุนวิจัย จะทำข้อตกลงเป็นกรณีไป
  • กรรมสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดการผลประโยชน์อันเกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนา จะทำข้อตกลงเป็นกรณีไป

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:44 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440246