You are here: Home

ครั้งที่ 2/2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สทป. ได้ดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น
“การพัฒนาชิ้นส่วนจรวดเพื่อความมั่นคง”
วันที่  26 - 28 ส.ค.57
ณ  ห้องประชุม DTI-901 ชั้น 9 อาคารสำนักงานกลุ่มปฏิบัติการ สทป. (ตรงข้าม สป.กห.)

…………………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่สังคมของ สทป. ส่วนบัณฑิตศึกษา  ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ จึงได้กำหนดการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 2/2557 หัวข้อ “การพัฒนาชิ้นส่วนจรวดเพื่อความมั่นคง”  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ สทป. มีความรู้ความเชี่ยวชาญและสามารถที่จะนำมาถ่ายทอดสู่สาธารณชนได้ ทั้งนี้การจัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาชิ้นส่วนจรวดที่ดำเนินงานโดย สทป. กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับ สทป. และกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นลูกค้าในการมาขอรับการบริการจากศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค สทป. ต่อไป ในสังกัดกระทรวงกลาโหม การจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในครั้งนี้ มีวิทยากร ของ สทป. ได้แก่  น.ท.สิทธา  สายดาราสมุทร ร.น. (ผอ.ส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุศาสตร์) และทีมนักวิจัยส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุศาสตร์ ทั้งนี้จะมีการนำกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วน ณ ส่วนปฏิบัติการโลหการและวัสดุ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.ลพบุรี ซึ่งได้มีการประสานงานรายละเอียดเบื้องต้นกับผู้อำนวยการโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเรียบร้อยแล้ว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาชิ้นส่วนจรวดเพื่อความมั่นคง แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือในการดำเนินงานด้านการวิจัยของ สทป. แก่ภาครัฐที่เป็นกลุ่มลูกค้าในการมาใช้บริการของศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค สทป. ต่อไป
3. เพื่อสร้างการรู้จักและการยอมรับถึงขีดความสามารถและการให้บริการของศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคของ สทป. แก่ผู้เข้ารับการอบรม
4. เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
5. เพื่อดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ประชาสังคม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้  ความเข้าใจเอรื่งการพัฒนาชิ้นส่วนจรวดเพื่อความมั่นคง
2. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ สทป. และเกิดการยอมรับถึงขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านการวิจัยของ สทป. รวมทั้งทราบถึงการให้บริการของศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค  สทป.
3. สทป. ได้ดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ประชาสังคม

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 40 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 32 คน ได้แก่
1.1 ทบ. ประกอบด้วย สวพ.ทบ., สพ.ทบ., วศ.ทบ. จำนวน 11 คน
1.2 ทร. ประกอบด้วย สวพ.ทร., สพ.ทร., วศ.ทร.  จำนวน 11 คน
1.3 ทอ. ประกอบด้วย สพ.ทอ., ศวอ.ทอ. จำนวน 8 คน
1.4 วท.กห. จำนวน 2 คน
2. จนท.สทป. จำนวน 8 คน

กำหนดการจัดอบรม
วันที่ 26 – 28 ส.ค.57 เวลา 08.30 – 16.00 น.

สถานที่จัดการอบรม
ห้องประชุม DTI-901 อาคารสำนักงานกลุ่มปฏิบัติการ สทป. (ตรงข้าม สป.กห.) ชั้น 9

หัวข้อการบรรยาย
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชิ้นส่วนจรวดเพื่อความมั่นคง
2. วัสดุในงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
3. กระบวนการผลิตชิ้นส่วนจรวด
4. มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ
5. ขีดความสามารถของ สทป. ในการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนจรวด
6. ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วน ณ ส่วนปฏิบัติการโลหการและวัสดุ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา    จ.ลพบุรี
7. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการให้บริการของศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค สทป.

วิทยากร สทป.

น.ท.สิทธา  สายดาราสมุทร ร.น.               (ผอ.ส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุศาสตร์)
น.ท.ณัฐภัทร คุ้มปรีดี                             (นักพัฒนา สทป.)

หมายเหตุ :  การแต่งกายในการอบรม ดังนี้
- ข้าราชการทหาร  ตำรวจ  :  ชุดปฏิบัติงาน
- ข้าราชการพลเรือน/บุคคลทั่วไป :  ชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกเนคไท)

 

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

RocketPart

Materials and Processes

DTI-1 Uncharged Motor ManufacturingProcess

QC_D1

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 03 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:38 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440261