You are here: Home

สทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย สำหรับข้าราชการทหาร ปีงบประมาณ 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

สทป. จะมอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัย  ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่ข้าราชการทหาร ตำแหน่งอาจารย์ขึ้นไป ที่สังกัด รร.จปร. หรือ รร.นร. หรือ รร.นอ. เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่ข้าราชการทหาร เพื่อนำผลการวิจัยและพัฒนามาสร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นการรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอรับทุนสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ไฟล์.pdf)

กำหนดการรับสมัครขอรับทุน
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562         
สทป. เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุน


มีนาคม - พฤษภาคม 2562                                
สทป.พิจารณาผู้สมัครฯ


กันยายน 2562                                  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน / มอบทุน

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย

- ดาวน์โหลด ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย (ไฟล์ PDF) 

วิธีการสมัครขอรับทุน

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนให้ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครขอรับทุน และกรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง "สำเนาถูกต้อง" ในเอกสารประกอบทุกฉบับให้ครบถ้วน
และยื่นเอกสารสมัครดังกล่าวด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์มายัง

 

ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่

ที่อยู่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 9 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2018 เวลา 10:36 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 432805