You are here: Home

สทป. มอบทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับข้าราชการทหาร ปีการศึกษา 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

สทป. มอบทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับข้าราชการทหาร ปีการศึกษา 2561

เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา  และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) (สทป.)

สทป. จึงมีความประสงค์ที่จะมอบทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ข้าราชการทหารเพื่อศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นโครงการหลักสูตรร่วมระหว่าง สทป.และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ไฟล์.pdf)

กำหนดการรับสมัครขอรับทุน

เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

- ดาวน์โหลด ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ไฟล์ PDF)

วิธีการสมัครขอรับทุน

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนให้ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครขอรับทุน และกรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง "สำเนาถูกต้อง" ในเอกสารประกอบทุกฉบับให้ครบถ้วน
และยื่นเอกสารสมัครดังกล่าวด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์มายัง

 

ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่

ที่อยู่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 9 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2017 เวลา 13:22 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 391227