You are here: Home

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ University of Wollongong

อีเมล พิมพ์ PDF

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ University of Wollongong

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และ University of Wollongong ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทป. และ UOW เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลกรทางด้านวิชาการ
  • ร่วมดำเนินการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
  • ร่วมโครงการวิจัยในขอบเขตการวิจัยที่สนใจร่วมกัน
  • การมีส่วนร่วมในการประชุมระดับนานาชาติ สัมมนา เวิร์คชอบ การประชุมวิชาการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • การแลกเปลี่ยนทรัพยากรหรือข้อมูลทางด้านการศึกษา
  • กิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองหน่วยงาน

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2014 เวลา 10:58 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 432792