You are here: Home

ครั้งที่ 1/2557

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สทป. ได้ดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น
“การพัฒนาดินขับสำหรับจรวดเพื่อความเชื่อมั่น”
วันที่  26 - 27 มี.ค.57
ณ  ห้องประชุม DTI-901 ชั้น 9 อาคารสำนักงานกลุ่มปฏิบัติการ สทป. (ตรงข้าม สป.กห.)

…………………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่สังคมของ สทป. ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นความเชี่ยวชาญและชำนาญการของ สทป. แก่หน่วยงานภายนอก ส่วนบัณฑิตศึกษา  ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สทป. จึงได้กำหนดการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 1/2557 หัวข้อ “การพัฒนาดินขับสำหรับจรวดเพื่อความเชื่อมั่น”  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ สทป. มีความรู้ความเชี่ยวชาญและสามารถที่จะนำมาถ่ายทอดสู่สาธารณชนเพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานด้านการวิจัยต่อไป
ทั้งนี้การจัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาดินขับสำหรับจรวด  และการทดลอง  การทดสอบ การตรวจสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดำเนินงานโดย สทป. รวมทั้งการสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นในการดำเนินงานด้านการวิจัยของ สทป. กับผู้ที่ปฏิบัติงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดินขับของหน่วยงานทั้งในสังกัดกระทรวงกลาโหมและสถาบันการศึกษาต่างๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาดินขับสำหรับจรวด  และการทดลอง การทดสอบ การตรวจสอบมาตรฐานจรวดเพื่อความเชื่อถือแก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมและสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับจรวดและดินขับ
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือในการดำเนินงานด้านการวิจัยของ สทป. แก่บุคลากรทั้งในสังกัดกระทรวงกลาโหมและสถาบันการศึกษาต่างๆ
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคของ สทป. แก่ผู้เข้ารับการอบรม
4. เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดินขับแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมและสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับจรวดและดินขับ


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาดินขับสำหรับจรวด และการทดลอง การทดสอบ การตรวจสอบมาตรฐานเพื่อความเชื่อถือในการวิจัย
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของตนเองได้
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดินขับของหน่วยงานทั้งในกระทรวงกลาโหมและสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องจรวดและดินขับ
กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 40 คน ประกอบด้วย
1. ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยสังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 30 คน ได้แก่
1.1 ทบ. ประกอบด้วย สวพ.ทบ., สพ.ทบ., วศ.ทบ. จำนวน 10 คน
1.2 ทร. ประกอบด้วย สวพ.ทร., สพ.ทร., วศ.ทร.  จำนวน 10 คน
1.3 ทอ. ประกอบด้วย สพ.ทอ., ศวอ.ทอ. จำนวน 10 คน
2. อาจารย์/นักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับ สทป. จำนวน 5 คน
3. จนท.สทป. จำนวน 5 คน

กำหนดการจัดอบรม
วันที่ 26 – 27 มี.ค.57 เวลา 08.30 – 16.00 น.

สถานที่จัดการอบรม
ห้องประชุม DTI-901 อาคารสำนักงานกลุ่มปฏิบัติการ สทป. (ตรงข้าม สป.กห.) ชั้น 9

หัวข้อการบรรยาย
1. ความเที่ยงตรง (Validity) และ ความเชื่อมั่น (Reliability) ในการดำเนินการวิจัย
2. การพัฒนาดินขับสำหรับจรวด
3. การทดลอง  การทดสอบและการตรวจสอบมาตรฐานจรวด
4. การให้บริการของศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค สทป.

วิทยากร สทป.  
1. ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์   รอง ผอ.สทป. (กลุ่มบริการทางวิชาการและเทคโนโลยี)
2. พล.ร.ต.วรวุฒิ  วงศ์สินธน  ผอ.ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค สทป.
3. พล.ร.ต.วัชระ  การุณยวนิช ผอ.ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สทป.
4. น.ท.สราวุธ  บุญล้น  ผอ.ส่วนทดสอบและประเมินผล สทป.

วิทยากรภายนอก สทป.
1. น.อ.เจษฎา คีรีรัฐนิคม  ผอ.กวศ.ศวอ.ทอ.


หมายเหตุ :  การแต่งกายในการอบรม ดังนี้
- ข้าราชการทหาร  ตำรวจ  :  ชุดปฏิบัติงาน
- ข้าราชการพลเรือน/บุคคลทั่วไป :  ชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ตแขนยาว ผูกเนคไท)

 

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

เอกสารการบรรยาย  ดร.พรเทพ     นิศามณีพงษ์

เอกสารการบรรยาย พล.ร.ต.วัชระ  การุณวนิช

เอกสารการบรรยาย น.ท.สราวุธ  บุญล้น

เอกสารการบรรยาย น.อ.เจษฎา คีรีรัฐนิคม

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 03 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:36 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 432798