You are here: Home

ครั้งที่ 2/2556

อีเมล พิมพ์ PDF

ส่วนบัณฑิตศึกษา  ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่  ได้ดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “Project Management : การบริหารโครงการด้านการวิจัย”ขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 พ.ค.56
ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ แก่บุคลากรในเหล่าทัพและหน่วยงานสังกัดกลาโหม จำนวน 40 คน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการด้านการวิจัยแก่บุคลากรในเหล่าทัพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการในโครงการวิจัยและพัฒนาของ สทป. ต่อหน่วยที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อเป็นการบูรณาการของแผนพัฒนากองทัพกับแผนแม่บท สทป.  ทำให้เห็นความเชื่อมโยงในการดำเนินงานระหว่างกองทัพกับ สทป. และนำไปสู่การทำโครงการต่างๆร่วมกันต่อไป
3. เพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากรของ สทป. ด้านการบริหารจัดการโครงการ
4. เพื่อดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ประชาสังคม

ผู้เข้าร่วมอบรม
จำนวนทั้งสิ้น  40 คน ได้แก่  สพ.ทบ., สวพ.ทบ., กอ.รมน., สส., พล.ป., ศ.ป., พล.ม.2, ศม., ศร., พล.ร.2, ขส.ทบ., ยก.ทบ., บก.ทบ., ศอพท. ทร., ทอ., กองทัพไทย และ จนท.สทป.

รายชื่อวิทยากรและหัวข้อการบรรยาย

วันที่ 29 พ.ค.56  : ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ หัวข้อ “Introduction to Project Management”

วันที่ 30 พ.ค.56 : พ.อ.อรรถสิทธิ์  หัสถีธรรม หัวข้อ “ภารกิจ แนวนโยบาย การดำเนินงานของ สทป.

พ.อ.ผศ.ดร. ทวิวัชร  วีระแกล้ว หัวข้อ “การดำเนินงานด้านการวิจัยของ สทป.”

น.ต. จิระเดช  เกิดศรี  หัวข้อ  “Basic Research”

วันที่ 31 พ.ค.56 : ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ หัวข้อ “Workshop การบริหารโครงการ”

พ.ท. ต่อศักดิ์  สุพันธุ์วณิช หัวข้อ “กรณีศึกษาการบริหารโครงการด้านการวิจัย สทป.”

นายสิทธิโชค  สิทธิราชา หัวข้อ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Project Management จากสวีเดน

ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการโครงการด้านการวิจัยที่มีต่อองค์กร

2.  ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานด้วยการบริหารจัดการโครงการด้านการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล

3.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการด้านวิจัยของหน่วยงานตนเองได้

4.  เกิดความเชื่อมโยงในการดำเนินงานระหว่างกองทัพกับ สทป. ที่จะดำเนินทำโครงการร่วมกันต่อไปในอนาคต

5.  สทป. ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่สังคม  และเป็นการเปิดตัวหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ ที่ส่วนบัณฑิตศึกษาจะได้จัดต่อไป

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2013 เวลา 13:57 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 432799