You are here: Home

ครั้งที่ 3/2556

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สทป. ได้ดำเนินการจัดการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ (Information Systems Security)

ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง Q 101)

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

…………………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันองค์กรทั้งหลายต่างได้ดาเนินการด้านระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดาเนินงานและการวางแผนในระดับต่างๆ ขององค์กร การดาเนินการที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาจทาให้เกิดช่องว่างระหว่างการป้องกันระบบที่มีอยู่ในองค์กร และการปฏิบัติงานจริงจนกลายเป็นจุดอ่อนหรือภาวะคุกคามในระบบได้ ช่องว่างเหล่านี้อาจนามาซึ่งความสูญเสียหรือความเสียหายต่อระบบสารสนเทศและองค์กรในภาพรวม ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวางโดยไม่มีการควบคุม ระบบมีการเชื่อมต่อได้อย่างทั่วถึงผ่านระบบ LAN หรือระบบ Internet ทาให้การเข้าถึงเป็นไปได้อย่างไม่มีข้อจากัดด้านเวลา สถานที่ การบริหารจัดการและการควบคุมระบบฯ อยู่ในสภาวะถดถอยหรือล้าหลังไม่ทันต่อเหตุการณ์หรือยุคสมัย องค์กรมีสิ่งจูงใจให้เกิดการโจมตีระบบฯ โดยบุคคลภายในและภายนอกองค์กร หรือข้อกาหนดด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศและการปกป้องข้อมูล นับวันจะยิ่งมีความสาคัญมากขึ้น ทั้งในองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความสนใจต่อความมั่นคงทางระบบสารสนเทศและการปกป้องข้อมูลเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศมีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การผลิตบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศและปกป้องข้อมูลจาเป็นที่จะต้องมีการจัดอบรมที่ดี มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงได้จัดทาหลักสูตรระยะสั้น “ความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ (Information Systems Security)” ขึ้นมา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญและกระตุ้นให้บุคลากรภาครัฐเล็งเห็นถึงความจาเป็นและความสาคัญของการรักษาความปลอดภัยที่มีต่อสถานการณ์ที่คุกคามประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารงานด้านระบบสารสนเทศและข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการดาเนินงาน รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรได้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ หรือลดความรุนแรงของผลเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบสารสนเทศขององค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ แก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านสารสนเทศ (Network Admin) ในหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ

2. เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศจากผู้เข้ารับการอบรมและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

2. ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือลดความรุนแรงของผลเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบสารสนเทศขององค์กร

3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปดาเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศของหน่วยงานตนเองได้

ผู้เข้ารับการอบรม

1) ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Network Admin) ในหน่วยงานด้านความมั่นคงขององค์กรภาครัฐ จานวน 21 คน (หน่วยงานละ 3 คน) ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1. สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2. กองบัญชาการกองทัพไทย

3. กองทัพบก

4. กองทัพเรือ

5. กองทัพอากาศ

6. สานักงานตารวจแห่งชาติ

7. เจ้าหน้าที่/นักวิจัย สทป.

2) ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ควรมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องต่อไปนี้

- Computer networking

- System administration

- Information Systems Security Fundamental

images by free.in.th

images by free.in.th

images by free.in.th

images by free.in.th

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2013 เวลา 13:37 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440248