You are here: Home

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อีเมล พิมพ์ PDF

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทป. และ มมส. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • เป็นพื้นฐานความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลกรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศระหว่างหน่วยงานทั้งสอง
  • ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม การสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศหรือห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีป้องกันประเทศร่วมกัน

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:01 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440253