You are here: Home

ครั้งที่ 1/2556

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

Risk & Crisis Management : การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติเพื่อความมั่นคงขององค์กร

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับภัยคุกคามแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายสากล  ภัยจากสาธารณภัยขนาดใหญ่  ภัยพิบัติต่างๆ  ภัยจากระบาดวิทยา  ภัยจากปัญหายาเสพติด  ภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ  เป็นต้น  ซึ่งภัยคุกคามเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินขององค์กร  สมาชิกในองค์กรทั้งสิ้น

การบริหารจัดการภาวะวิกฤติจึงมีจำเป็นและมีความสำคัญ  ที่ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจควรให้ความสนใจในการเตรียมการป้องกัน  ทั้งมีการบริหารจัดการสถานการณ์ที่วิกฤติอย่างถูกต้องเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับภาวะวิกฤติ  รวมถึงเพื่อปกป้องและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ชีวิต  ทรัพย์สินขององค์กร  สมาชิกในองค์กร  และเพื่อความอยู่รอดขององค์กรท่ามกลางภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น  ซึ่งการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการวิกฤตินั้น  จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคที่ถูกต้อง

ส่วนบัณฑิตศึกษา  ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ       (องค์การมหาชน)  จึงได้จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น  หัวข้อเรื่อง “Risk & Crisis Management : การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติเพื่อความมั่นคงขององค์กร”  ขึ้นมา  เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ผู้บริหารของภาครัฐเล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรเพื่อความอยู่รอด  และสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อองค์กร  รวมถึงสมาชิกองค์กรเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น  และหลักสูตรอบรมครั้งนี้ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากแวดวงวิชาการ  มาถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านหลักการในการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกกฤติ  ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงวิชาชีพมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น  โดยการยกกรณีศึกษาจากผลกระทบที่ผ่านมาให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้นำมาเป็นตัวอย่างหรือแนวทางในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติกับหน่วยงานของตนเองต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ แก่ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปและระดับหัวหน้างานขึ้นไป  ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ

2.   เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างเครือข่ายทางด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรเพื่อความอยู่รอดระหว่างผู้เข้ารับการอบรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญด้านการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติเพื่อความมั่นคงขององค์กร

2.  ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อม  การตัดสินใจ  การวางแผนและการบัญชาการท่ามกลางภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น

3.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปวางแผนงาน  นโยบาย  และบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานตนเองได้

ผู้เข้าร่วมการอบรม

ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ ชั้นยศพันโทหรือเทียบเท่า (ภาครัฐ) จำนวน  35 คน  ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพบก  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ  และเจ้าหน้าที่ สทป.

กำหนดการจัดอบรม :  วันพุธที่  20 – วันศุกร์ที่  22 กุมภาพันธ์  2556 (หลักสูตร 3 วัน)

ภาพบรรยากาศการอบรม

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2013 เวลา 09:35 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 432790