You are here: Home

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทป. และ มช. เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • เป็นพื้นฐานความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลกรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  • ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม การสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศหรือห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศร่วมกัน
  • จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:29 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 432788