You are here: Home

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

อีเมล พิมพ์ PDF

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทป. และ วทส. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • เป็นพื้นฐานความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ระหว่างหน่วยงานทั้งสอง
  • หน่วยงานทั้งสองจะร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรม การสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสองฝ่าย

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:11 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440266