You are here: Home ความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล พิมพ์ PDF
           

 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทป. และ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทป. และ วท.มก. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
  • ร่วมมือในการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย วท.มก. ให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน  และ สทป. ให้การสนับสนุนด้านปฏิบัติการวิจัย
  • จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
  • ร่วมมือวิจัยและพัฒนาแบบต่อยอดสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2011 เวลา 09:28 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440263