You are here: Home ความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อีเมล พิมพ์ PDF
            

 ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทป. และ มทม.  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • ร่วมมือในการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น  หลักสูตรนานาชาติ  และจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ หรือห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  • ร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  • จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 13 กันยายน 2011 เวลา 09:58 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440268