You are here: Home ความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป. และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล พิมพ์ PDF
              

 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทป. และ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สทป. และ วศ.มก.  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
  • ร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตดินขับ โลหะวิทยา  ระบบควบคุมททางอิเล็กทรอนิกส์  ระบบสารสนเทศการสื่อสารและโทรคมนาคม  ตามโครงสร้างหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดย วศ.มก. ให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน  และ สทป. ให้การสนับสนุนด้านปฏิบัติการวิจัย
  • จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
  • ร่วมมือวิจัยและพัฒนาแบบต่อยอดสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2011 เวลา 11:08 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440259