You are here: Home ทุน สทป. บุคคลทั่วไป ทุนอุดหนุนการศึกษา

สทป. มอบทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ปีการศึกษา 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

สทป. มอบทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ปีการศึกษา 2561

เพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา  และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
สทป. จึงมีความประสงค์ที่จะมอบทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกที่อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ 30 ส.ค.61) กำลังศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ  ซึ่งเป็นโครงการหลักสูตรร่วมระหว่าง สทป.และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ไฟล์.pdf)

กำหนดการรับสมัครขอรับทุน

1 - 30 สิงหาคม 2561

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

- ดาวน์โหลด ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ไฟล์ PDF)

วิธีการสมัครขอรับทุน

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนให้ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครขอรับทุน และกรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง "สำเนาถูกต้อง" ในเอกสารประกอบทุกฉบับให้ครบถ้วน
และยื่นเอกสารสมัครดังกล่าวด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์มายัง

 

ส่วนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่

ที่อยู่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 9 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120


 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 02 ตุลาคม 2018 เวลา 14:30 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440255