You are here: Home หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

อีเมล พิมพ์ PDF


โครงการหลักสูตรร่วมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

และ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม

 

ชื่อหลักสูตร

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ
 • Master of Engineering   Program in Defence Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมป้องกันประเทศ)
 • Master of Engineering   (Defence Engineering)
 • วศ.ม.  (วิศวกรรมป้องกันประเทศ)
 • M.Eng.  (Defence Engineering)

หลักสูตรนี้เป็นการรวมศาสตร์ทางพหุวิทยาการของ ความเชี่ยวชาญหลากหลายแขนงของทุกสาขาวิชาทั้งทางด้าน คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยา- ศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การบูรณาการ และ การผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อ ใช้งานด้านการทหาร

ความเป็นมาของหลักสูตร

ตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ ส่งเสริม กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถบูรณาการขีด ความสามารถของภาครัฐและเอกชนให้เป็นเอกภาพ นำไปสู่การพึ่งพา ตนเองได้เองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ลดการนำเข้าอาวุธ ยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศและสามารถนำเงินตราเข้า ประเทศได้ในอนาคต

ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม จัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ในลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นการรวมศาสตร์ ทางพหุวิทยาการของความเชี่ยวชาญหลากหลายแขนงของทุกสาขาวิชา ทั้งทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์  โดยมุ่งที่จะผลิตวิศวกร นักวิชาการ บุคลากรที่มีความรู้และความสามารถ ขั้นสูงทางด้านการใช้เทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างเหมาะสม  และมีศักยภาพในการนำความรู้เชิงบูรณาการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา  รวมทั้งมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การดำเนินการหลักสูตร

 • นอกเวลาราชการ (ตามการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน)
 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโทแผน ก.  แบบ ก.2   และ แผน ข.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับ ของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ.2553
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ผู้ที่เข้ารับการศึกษาแผน ก.2 จะต้องผ่านการร่วมพิจารณาจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดกระทรวงกลาโหม
 • มีคุณสมบัติเฉพาะ ผู้ที่เข้ารับการศึกษาแผน ข. จะต้องเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปหรือผู้เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศจะต้องผ่านการพิจารณาจาก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงนามยินยอมการไม่เผยแพร่ข้อมูลและผลงาน วิจัยต่อสาธารณะ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก : แบบ ก 2 : 36 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาบังคับ(ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูง 6 หน่วยกิต

แผน ข 36 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาบังคับ(ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาสัมมนา(ไม่นับหน่วยกิต) 2 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ   6 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูง 6 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรทางเทคโนโลยีป้องกันประเทศของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. นักวิจัยประจำหน่วยงานวิจัยทางเทคนิคและหน่วยงานของเหล่าทัพและบริษัทเอกชน
 3. ผู้รับผิดชอบด้านการซ่อมสร้างอุปกรณ์และยุทธภัณฑ์
 4. วิศวกรออกแบบควบคุมและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางทหาร
 5. นักวิจัย/นักวิชาการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2015 เวลา 11:01 น. )  
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 440264